(1)
Z. Yessimsiitova; N. Ablaikhanova; S. Sagyndykova; G. Tussupbekova; M. Kulbayeva; G. Atanbayeva; M.Aitzhan ; Z. Bissenbayeva. Increase of Healthy Food Quality Among the Kazakhstan Population. J. Pharm. Nutr. Sci. 2018, 8, 150-153.